Kisielnicki Witold

Witold Kisielnicki – uczestnik powstania styczniowego podobnie jak jego bracia Ludwik i Roman. Ich dwór w Korzenistem był miejscem postojów i zaopatrywania powstańców w 1863 roku. Witold był współzarządzającym III okręgiem kolneńskim w powstaniu styczniowym. Aresztowany po powstaniu przebywał rok w więzieniu. Wykupiła go rodzina za bardzo wysoką sumę. Witold po powrocie z więzienia zmarł w 1865 roku.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58