Żelechowska Teresa

Teresa Żelechowska (1942-2016). Nauczycielka klas początkowych, harcerka, wieloletnia prezes Oddziału Łomżyńskiego ZNP.

Teresa z domu Kryszpin urodziła się 22 sierpnia 1942 roku we wsi Rozwory w pow. ostrołęckim, w gm. Rzekuń. Ukończyła Liceum Pedagogiczne. Pracę zawodową podjęła w 1961 roku w Szkole Podstawowej we wsi Rutki Kossaki. Interesowała się życiem kulturalnym młodzieży wiejskiej. Pracowała społecznie jako instruktor ZHP organizując obozy i rajdy. Działała w Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Hufca ZHP w Łomży. W Łomży pracowała w Szkole Podstawowej nr 1. Jako znana działaczka ZNP wybrana została prezesem Oddziału ZNP w Łomży. Na tym stanowisku pracowała 16 lat. Uczestniczyła aktywnie w pracach ZNP, działała w komitecie obchodów 100-lecia ZNP. Po przejściu na emeryturę utrzymywała stały kontakt z Zarządem Oddziału ZNP i Sekcją Emerytów. Za pracę zawodową i społeczną otrzymała odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę za Zasługi dla ZHP na Białostocczyźnie, Złotą Odznakę ZNP, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Zmarła 27 maja 2016 roku w wieku 74 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79