Jankowski Jan

Jankowski Jan, profesor dr hab. Urodził się 11 kwietnia 1952 r. w Śniadowie. W 1971 r. ukończył Technikum Rolnicze w Łomży, a w 1976 r. Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W tym samym roku podjął pracę jako asystent w Zakładzie Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu macierzystego wydziału. Pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. A. Farugi, obronił z wyróżnieniem 3 lata później. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał w 1990 r., a Jego praca habilitacyjna pt. ,,Reakcja czterech populacji indyków na zastosowane metody hodowlane” została nagrodzona przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Swój warsztat badawczy doskonalił podczas 3 zagranicznych staży naukowych oraz licznych pobytów studyjnych w wiodących ośrodkach naukowych i rozwojowych Europy, Ameryki i Azji. W 1990 roku został mianowany na stanowisko docenta, a w 1991 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1997 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. W 2000 roku awansował na stanowisko profesora zwyczajnego. Przez dwie kolejne kadencje (1990 – 1996) pełnił funkcję prodziekana ds. nauki, a w latach 1996 – 1999 dziekana Wydziału Zootechnicznego (od 1998 r. Bioinżynierii Zwierząt). Był współorganizatorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pełniąc – od początku jego istnienia przez dziewięć kolejnych lat (1999 – 2008) – funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką. Od 2005 roku pełni funkcję kierownika Katedry Drobiarstwa. W 2013 Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie nadał Profesorowi godność doktora honoris causa. Prof. Jan Jankowski jest uznanym w skali międzynarodowej autorytetem naukowym z zakresu drobiarstwa, specjalistą z zakresu hodowli, chowu i żywienia indyków. Jego dorobek naukowy obejmuje 215 oryginalnych prac twórczych oraz 12 przeglądowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Jest laureatem wielu krajowych i zagranicznych nagród i wyróżnień naukowych. Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniony tytułem „Osobowość Roku Warmii i Mazur” oraz statuetką Rektora UWM „Homini Honorando”, nagrodzony 3 nagrodami ministra, nagrodą Wydziału V PAN, 2 nagrodami PTNW oraz nagrodą marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Radości i trudy życia dzieli z żoną Marią, synem Michałem (lekarz weterynarii), córkami – Anną (psycholog) i Aleksandrą (absolwentka AWF) oraz wnukami – Alicją, Hanią, Szymonem i Mają. Interesuje się historią XX wieku, a wolny czas spędza z przyjaciółmi przy brydżu, jeżdżąc na nartach (wcześniej także konno), żeglując lub pielęgnując ogródek.