Stypułkowski Gracjan Henryk

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Stypułkowski Gracjan Henryk

Stypułkowski Gracjan Henryk (1892- 1938). Urodził się 23 grudnia 1892 r. w Wiźnie, pow. Łomża, woj. białostockie (obecnie podlaskie). Jego ojcem był Franciszek Stypułkowski, starszy pisarz Zarządu Gminy w Bożejewie z siedzibą w Wiźnie i tamże zamieszkały; matką zaś Pelagia Stypułkowska z Pilisów, prowadząca gospodarstwo domowe. Z początkiem roku 1903 został oddany do Szkoły Handlowej w Łomży. Siedmioklasową Szkołę Handlową w Łomży, uwieńczoną maturą, kończy w 1910 roku. W latach 1910-1912 ukończył cztery semestry studiów na wydziale budowy maszyn Politechniki Lwowskiej. Od pierwszych dni studiów włączył się energicznie w działalność niepodległościową i społeczną. Przerwał studia w roku akademickim 1912/1913, by odbyć obowiązkową służbę wojskową, która dla młodych ludzi po maturze była w armii austriackiej ograniczona do jednego roku, po przejściu zaś późniejszych ćwiczeń dawała prawo do stopnia oficerskiego. Od połowy lipca 1914 r. do 31 sierpnia 1914 r. należał do Związku Strzeleckiego we Lwowie, a od 1 września 1914 r. – do Legionów Polskich aż do 10 listopada 1918 r., jako oficer w stopniu podporucznika w I Pułku Piechoty z funkcją oficera prowiantowego pułku. W lipcu 1917 r., w związku z odmową złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec, oddziały Legionów zostają rozbrojone, a następnie skierowane do obozu w Szczypiornie koło Kalisza, Łomży, zaś oficerowie – do Beniaminowa niedaleko Zgierza. Los ten spotkał tez skład I Pułku Piechoty. Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, Gracjan Stypułkowski rozpoczyna służbę wojskową w armii polskiej. Z dniem 1 I 1932 r. został mu nadany został stopień pułkownika dyplomowanego intendentury. 1 X 1934 r. został szefem Kierownictwa Centralnego Zaopatrzenia Intendenckiego. Z dniem 21 XI 1935 r. przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza. 22 XI 1935 r. mianowany na szefa Intendentury w KOP. 9 XII 1935 r. objął stanowisko szefa intendentury, które zajmował do śmierci. Płk Henryk Stypułkowski był autorem licznych artykułów w Przeglądzie Intendenckim, w którym był członkiem Komitetu Redakcyjnego. Płk dypl. int. Gracjan Henryk Stypułkowski był solidnie wykształcony. Po siedmioklasowej Szkole Handlowej w Łomży (matura 1910 r.) studiował 2 lata (cztery semestry) na wydziale budowy maszyn Politechniki we Lwowie. Wykształcenie wojskowe to przede wszystkim Szkoła Ekonomiczno-Administracyjna w Legionach Polskich w 1916 r., potem kurs doskonalenia intendentów (luty 1921 r.), Wyższa Szkoła Intendentury 1921/23 r. oraz sześciomiesięczne studia praktyczne we Francji w okresie od 24 1928 r. do 31 VI 1928 r. Znał języki obce w mowie i w piśmie: rosyjski, francuski i częściowo niemiecki. Posiadał odznaczenia polskie i zagraniczne, m.in.: Krzyż Walecznych – dwukrotnie, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Niepodległości, Order Odrodzenia Polski – Krzyż Oficerski, Medal za Wojnę 1918-1921, Medal za Wojnę 10-lecia Odzyskania Niepodległości, łotewski Medal Pamiątkowy 1918-1928. Walczył w kampanii wrześniowej z Niemcami hitlerowskimi nad Bzurą. Zmarł 20 I 1938 r. w wieku 45 lat. Został pochowany z honorami wojskowymi na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.