Wagner Irena

Wagner Irena (1928-2016) POPRZEDNI BIOGRAM DO WYMIANY – łomżynianka, wybitna nauczycielka, harcerka, niestrudzony społecznik. Urodzona 14 X 1928. Liceum Pedagogiczne w Łomży ukończyła w 1948 roku. Zgodnie z nakazem pracy 1 sierpnia 1948 r. została nauczycielką matematyki, fizyki i chemii w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziadkowicach (powiat Siemiatycze). Po czterech latach wyróżniającej pracy wytypowano ją na roczne studia do Katowic. Tam w 1953 ukończyła Wyższy Kurs Nauczycielski z zakresu fizyki i chemii, uprawniający do nauczania tych przedmiotów we wszystkich typach szkół. W kwietniu tego samego roku zawarła związek małżeński i została przeniesiona do pracy w Łomży. W Szkole Podstawowej Nr 6 przepracowała 26 lat na etacie nauczyciela fizyki i chemii, zastępcy kierownika szkoły i przez trzy lata – kierownika szkoły. Przez kilka lat piastowała stanowisko kierownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego fizyki i chemii. Służyła doradztwem metodycznym nauczycielom tych przedmiotów, organizowała konferencje metodyczne i prowadziła lekcje otwarte. Nigdy nie przestała pracować nad doskonaleniem swojej wiedzy i umiejętności, nad samorozwojem i samokształceniem. Ukończyła Kurs Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego z wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i filozoficzno-społecznej oraz złożyła egzamin i uzyskała dyplom kwalifikacji równoważny wyższym studiom zawodowym w zakresie fizyki w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Łodzi. 1 września 1979 r. przeszła na emeryturę. Za pracowite lata poświęcone dzieciom, rodzicom, łomżyńskiej oświacie i miastu uhonorowano Ją między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Oświaty I stopnia oraz tytułem Nauczyciela Dyplomowanego. Harcerką była od lat dziecięcych. Jako uczennica Liceum Pedagogicznego w Łomży pełniła funkcję drużynowej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. Brała udział w pracach Komendy Drużyny Harcerzy Weteranów Ziemi Łomżyńskiej im. Leona Kaliwody oraz pełniła przez pewien okres funkcję zastępcy zastępowej i zastępowej zastępu łomżyńskiego im. Reny Żyłko. Wniosła znaczący wkład w działania charytatywne podejmowane przez zastęp łomżyński ZHP między innymi na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Łomży, Domu Samotnej Matki w Laskach, podopiecznych PCK i Caritasu. Drzwi jej domu były otwarte dla harcerzy drużyn młodszoharcerskich i seniorów z kraju przy okazji zlotów harcerskich w Nowogrodzie i Łomży. Uczestniczyła w Ogólnopolskich Zlotach Harcerzy Weteranów. Zdobyła stopień harcmistrza, otrzymała godność Harcerza Rzeczypospolitej oraz Srebrny Krzyż „Za zasługi dla ZHP”. Do Związku Nauczycielstwa Polskiego wstąpiła w 1948 roku. Weszła w skład członków-założycieli Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży, która następnie przekształcona została w Łomżyńską Spółdzielnię Mieszkaniową. Aktywnie współdziałała w sekcji emerytów oraz należała do Klubu Brydża Sportowego przy Oddziale ZNP. Zarząd Główny wyróżnił Ją Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz pamiątkowym medalem 50-letniej przynależności do Związku. Od kilkudziesięciu lat uczestniczyła w pracach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Przez kilka kadencji była członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Uczestniczyła w Zjazdach Nauczycieli i Wychowanków Szkół Ziemi Łomżyńskiej. Nigdy nie brakowało Pani Ireny na spotkaniach Oddziału Łomżyńskiego TPZŁ, na zajęciach Uniwersytetu Złotego Wieku, spotkaniach sekcji emerytów ZNP, na cyklicznych wykładach Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych i oczywiście na cotygodniowym koleżeńskim brydżu. Ani stan zdrowia, ani podeszły wiek nie były przeszkodą w Jej codziennej aktywności, tym bardziej że zawsze mogła liczyć na wsparcie ukochanego męża Henryka i dzieci. Zawsze podkreślała, że rodzina w jej życiu była najważniejsza. Przeżyła ponad 63 lata w udanym związku małżeńskim i w cieple życia rodzinnego. Miała satysfakcję z wykształcenia dzieci i życiowej pomyślności wnuków. Mąż Henryk – jak podkreślała – przez całe życie pozostawał dla Niej najwierniejszym, najwspanialszym Przyjacielem. W żałobie pozostawiła męża, troje dzieci, sześcioro wnuków i siedmioro prawnuków. Zmarła 20 XII 2016 r. w wieku 88 lat. Spoczęła na starym łomżyńskim cmentarzu.