Jemielity Witold

Jemielity Witold, ks. prof. urodził się 24 listopada 1935 roku we wsi Brzózki Brzezińskie w gminie Wysokie Mazowieckie. Szkołę średnią ukończył w Różanymstoku, a maturę zdawał w Białymstoku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Święcenia kapłańskie przyjął 26 grudnia 1958 roku. Kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1962 roku na podstawie pracy „Działalność duszpasterska biskupa Konstantego Ireneusza Lubieńskiego (1863-1869)”. Stopień naukowy doktora teologii w zakresie historii Kościoła nadała mu w 1963 roku Rada Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie rozprawy „Diecezja sejneńska w latach 1872-1893”. W latach 1964 – 1966 studiował w Rzymie i Paryżu. Rada Wydziału Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku 1975 nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872”. W roku akademickim 1986-1987 był adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ponownie pełnił tę funkcję od 1992 roku. Rektor ATK z dniem 1 marca 1994 roku mianował go na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa Kanonicznego. Od 1 października 1994 roku profesor kierował katedrą Historii Prawa Kościoła w Polsce na tymże Wydziale. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1994 nadał ks. Witoldowi Jemielitemu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. W roku 2006 zasłużony kapłan odszedł na emeryturę cywilną. Nadal wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, gdzie pracował od 1967 roku do 30.09.2010 r., kiedy to przeszedł na emeryturę kościelną. Pełni godności kościelne kanonika kapituły sejneńskiej i kapelana papieskiego. W latach 1972-1991 był kierownikiem Archiwum Diecezjalnego w Łomży. Przez kilkanaście lat wykładał w Punkcie Konsultacyjnym Akademii Teologii Katolickiej w Suwałkach i Łomży, prowadził też wykłady w Zaocznym Studium Katechetycznym, Licencjackim Studium Teologicznym dla Księży i Kolegium Teologicznego. Ks. profesor jest znany z aktywności w Towarzystwie Naukowym im. Wagów, Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, codziennej obecności przy ołtarzu kościoła Ojców Kapucynów. Dorobek naukowy księdza profesora Witolda Jemielitego dotyczy głównie dziejów Kościoła w Królestwie Polskim i diecezji łomżyńskiej, dziejów innych wyznań religijnych, szkolnictwa w latach 1795-1939, podziałów administracyjnych powiatów województwa białostockiego w latach 1919-1990. Dorobek piśmienniczy oparł głównie na źródłach archiwalnych. Wydał 55 książek, 215 artykułów naukowych, wiele biogramów zmarłych księży diecezji łomżyńskiej i opracował wiele haseł. Opracowania i artykuły ukazały się w „Ruchu Biblijnym i Liturgicznym” w „Rocznikach Humanistycznych”, „Rocznikach Teologiczno – Kanonicznych”, „Zeszytach Naukowych KUL”, w rocznikach „Ziemia Łomżyńska” i „Studia Łomżyńskie”, „Rocznikach Suwalsko – Mazurskich”, „Zeszytach Naukowych Ostrołęckich”, „Studiach Podlaskich”, „Łomżyńskich Wiadomościach Diecezjalnych”, „Studiach Ełckich”, „Martyrii”, „Głosie Katolickim” i w wielu innych. Część jego prac została dostrzeżona i nagrodzona m.in. przez Mazowieckie Towarzystwo Kultury, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży i rektora Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie. Ksiądz profesor Witold Jemielity odznaczony jest Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.