Butler Helena Sabina

Butler Helena Sabina (1917-2007), nauczycielka. Urodziła się 27 października 1917 roku w Turośli, z Rajmunda i Ludwiki z Lipińskich. W roku 1932 ukończyła sześcioklasową Szkołę Powszechną w Kolnie oraz zdała egzamin eksternistyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Kuratorium Oświaty w Łomży w 1933 roku, z zakresu pełnej 7-klasowej szkoły powszechnej. Gimnazjum Kupieckie, zwane szkołą handlową, ukończyła w 1936 roku, a po rocznym kursie uzupełniającym kwalifikacje księgowego, zdała pomyślnie egzamin.  Pierwsza jej praca to stanowisko pomocy biurowej w biurze Starostwa Powiatowego w Łomży w latach 1937-38. Od 1933 r. związana była ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Sodalicji Mariańskiej, którym to do wybuchu wojny w 1939 roku przewodniczył ks. Bolesław Dobkowski. Także do wybuchu wojny była główną księgową w Spółdzielni Spożywców w Bezdzierzu i Osowcach (woj. Pińsk). Za czasów okupacji sowieckiej pracowała w „Gosbanku” w Kolnie. Od października 1939 r. związana była z konspiracyjną organizacją SZP – ZWZ – AK pod pseudonimem „Stokrotka”. Była współtwórczynią sztandaru tej organizacji w placówce Śmiałowo. Zatrudniona w miejscowym Urzędzie Miejskim współpracowała przy legalizacji osób ukrywających się, prześladowanych i tropionych przez okupanta hitlerowskiego, przy wydawaniu dowodów osobistych, chroniących te osoby. Po zakończeniu wojny, w latach 1945-48 pracowała na stanowisku księgowej w Wojskowych Warsztatach Samochodowych Okręgu Bydgoskiego w Gdańsku i w Koszalinie. Od 1948 r. do przejścia na emeryturę pracowała w charakterze zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami księgowej w Pomorskich Zakładach Energetycznych Okręgu Północnego w Gdańsku.  Od dnia utworzenia należała do Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w 1960 r., pełniąc szereg funkcji, np. w latach  1975-86 była sekretarzem oddziału, maszynistką – słowem, oddana sercem całym temu Towarzystwu. Uczestniczyła w wielu Zjazdach Wychowanków i Nauczycieli Szkół Łomżyńskich. Z chwilą utworzenia Zastępu Gdańskiego Drużyny Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej w 1983 r. należała do tej drużyny, uczestnicząc także w zlotach i zbiórkach listopadowych w Łomży i Nowogrodzie. Uzyskała stopień Harcerza Rzeczypospolitej oraz honorowy tytuł Zasłużonego Harcerza Ziemi Łomżyńskiej. Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Niezłomnych w stopniu porucznika Wojska Polskiego, a także wieloma odznaczeniami resortowymi i organizacyjnymi, np. PTTK, PCK, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Zmarła 7 lutego 2007 r. w Prabutach. Spoczęła w grobie rodzinnym w Kolnie 10 lutego 2007 r