Gawin  Magdalena

Gawin  Magdalena z domu Marcinkowska – historyczka i eseistka. Od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków. Urodzona 19 stycznia 1972 r. w Warszawie. Absolwentka I Liceum ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży. W 1996 ukończyła studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom magistra historii. W 2003 na podstawie rozprawy o polskim ruchu eugenicznym pt. Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880-1953 otrzymała stopień naukowy doktora w zakresie historii. 12 maja 2016 uzyskała w IH PAN stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919). Była stypendystką Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Jest autorką scenariusza do filmu dokumentalnego Śmierć psychiatry. Eugenika i totalitaryzm z 2012 w reżyserii Amelii Łukasiak i Sławomira Małoickiego oraz multimedialnej wystawy Eugenika – walka ze zwyrodnieniem rasy (wspólnie z dr Sylwią Kuźmą-Markowską) na temat polskiej i zagranicznej eugeniki. Publikowała m.in. w: „Wiedzy i Życiu”, „Rzeczpospolitej”, „Res Publice”, „Tekstach Drugich”, „Teologii Politycznej”, „Kronosie”. Od 20 listopada 2015 jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 26 listopada pełni również funkcję generalnego konserwatora zabytków. 22 grudnia tego samego roku weszła w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Do października 2015 była członkiem redakcji „Teologii Politycznej”. W latach 2014–2015 była przewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Historii Polski w Warszawie. Od 2016 zasiada w Radzie Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Od 29 listopada 2016 pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO (2 lipca 2017 r.) oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego (2–12 lipca 2017 r.) w Krakowie, podczas której na  Listę światowego dziedzictwa UNESCO  wpisano kopalnię rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich górach. Z jej inicjatywy 29 kwietnia 2016 powstał Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego oraz bilingwalne repozytorium Zapisy Terroru – zbiór świadectw polskich obywateli z dwóch okupacji niemieckiej i sowieckiej. Pierwsze pozyskiwane są z przesłuchań polskich obywateli przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce i jej prawnych następców, druga ze świadectw zbieranych od 1943 r. przez Armię Andersa. Pełniąc urząd Generalnego Konserwatora zabytków wydała okólnik z 15 lutego 2016 roku do wojewódzkich konserwatorów zabytków w sprawie ochrony powojennej architektury modernistycznej. Dokument ten znosił okólnik jej poprzednika, który zahamował wpisy do rejestru zabytków dzieł architektury współczesnej. Ponadto przeprowadziła nowelizację ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 doprowadzając do wzmocnienia pozycji Generalnego Konserwatora Zabytków i odzyskania kontroli nad wojewódzkimi konserwatorami zabytków.