Grużewski Mirosław

Grużewski Mirosław (1964-2007) – dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie. Urodził się 15 lutego 1964 roku w Wiżajnach na Suwalszczyźnie. W 1972 roku mieszkał na Ziemi Łomżyńskiej, ostatnio w Kalinowie.  Szkołę Podstawową ukończył w Piątnicy. W latach 1979-1983 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łomży, a w latach 1983-1988 studiował w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej (dziś Akademia Podlaska) w Siedlcach na kierunku biologia. Pracę w Muzeum Przyrodniczym w Drozdowie (w 1995 roku po oddzieleniu od Muzeum Okręgowego w Łomży zmieniono nazwę na Muzeum Przyrody w Drozdowie) rozpoczął w 1989 roku. Pracował jako asystent, starszy asystent, adiunkt i kustosz. W muzeum – oprócz działalności naukowej – sprawował opiekę nad zbiorami zoologicznymi, przygotowywał i prowadził działania edukacyjne dotyczące przyrody regionu. W roku 1989 został dyrektorem muzeum. Kontynuował  pracę naukową, koncentrując się głównie na zagadnieniach ekologicznych, dotyczących mięczaków wodnych i innych zwierząt bentosowych występujących w rzekach i dolinach rzecznych. Badania prowadził na terenie północno-wschodniej Polski. Badał malakofaunę małych dopływów Narwi: Pęzy, Cetny, Jedwabnianki; terenu Południowego Basenu Doliny Biebrzy, rzeki Kamionki w Wigierskim Parku Narodowym; makrobentos źródeł i strumieni rezerwatu „Kalinowo”. Monitorował występowanie niektórych grup zwierząt, głównie nietoperzy  i motyli dziennych. Materiały te były przekazywane do ogólnopolskiej centrali i wykorzystywane w tworzeniu Atlasu herpetologicznego Polski (1990-1995) i Atlasu rozmieszczenia motyli dziennych Polski (1997-2006). Zajmował się również inwentaryzacją przyrodniczą Ziemi Łomżyńskiej (gmin Łomża, Piątnica, Nowogród, Wizna, Kolno, Mały Płock), prowadził badania na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Od początku lat 90. badał występowanie mięczaków wodnych w starorzeczach Narwi na odcinku Wizna – Nowogród. To właśnie w oparciu o te prace przygotowywał rozprawę doktorską, którą zamierzał sfinalizować w pierwszej połowie 2008 roku. Część rozprawy zamieszczona jest w numerze „Drozdowskich Zeszytów Przyrodniczych”, wydawanych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie; był ich redaktorem naczelnym. Był członkiem: warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Sekcji Bentologicznej tego Towarzystwa oraz Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Był również akwarystą. Planował zorganizowanie  w piwnicach Muzeum stałej wystawy akwarystycznej. Plany przybrały realny kształt w roku 2007, kiedy rozpoczął realizację pomysłu. Śmierć przerwała urzeczywistnianie zamiarów, ale wystawa powstała. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, opracowań i publikacji naukowych. Zmarł nagle 24 grudnia 2007 r.