Bielicki Romuald Jan

Romuald Jan Bielicki (1880–1940) – urzędnik, działacz narodowy i społeczny, radny miejski, poseł na Sejm, urodzony w Łomży w rodzinie mieszczańskiej. Nauka: ukończenie szkoły powszechnej w Łomży, dalsza wiedza zdobywana drogą samokształcenia. Praca kancelisty w Sądzie Okręgowym w Łomży. Od najmłodszych lat związany z ruchem narodowym. Działalność: agitacja patriotyczna w okolicznych wsiach i miasteczkach, kolportaż nielegalnych pism i prasy, organizowanie zebrań, przemawianie na wiecach. Przynależność do nielegalnych organizacji młodzieży łomżyńskiej „Przyszłość”, „Czerwona róża”, „Orzeł Biały”. Współpraca z innymi działaczami: Aleksandrem Chrystowskim, Bohdanem Winiarskim, Adamem Chętnikiem. W Polsce niepodległej: od 1919 r. członek Rady Miejskiej, a od 1926 jej wiceprezes, poseł na sejm w klubie Związku Ludowo-Narodowego. Zorganizowanie w Łomży Komunalnej Kasy Oszczędności i objęcie jej dyrekcji. Po zamachu majowym w Obozie Wielkiej Polski (OWP) – oboźny woj. białostockiego. Przynależność Bielickiego do aktywu Akcji Katolickiej

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.