Kleczkowski Mirosław

 1. Strona główna
 2. /
 3. My z Łomży [K...
 4. /
 5. Kleczkowski Mirosław

Prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski, absolwent Państwowego Technikum Weterynaryjnego w Łomży, studia ukończył na Wydziale Weterynaryjnym SGGW. W roku 1984 został mianowany na profesora nadzwyczajnego SGGW w Warszawie, a w roku 2001 otrzymał tytuł profesora z rąk prezydenta RP.

Prof. Mirosław Kleczkowski odbył liczne  staże naukowe, w tym miedzy innymi w roku 1999 w College Station –Texas oraz University of Nebraska w Lincoln.-USA. W latach 1985-1988 odbył staże w Danii, a w latach następnych w Holandii, Niemczech, Słowacji, Chorwacji, Francji, Bułgarii, na Węgrzech, Meksyku, Wielkiej  Brytanii i  Kanadzie. Bardzo interesująca i ważna droga naukowa stworzyła przydatne  warunki do innowacyjnego  nauczania zawodu, rozwijania nauki, wyboru tematyki badawczej związanej z  profilaktyką i lecznictwem, głównie przeżuwaczy, oraz z ochroną zdrowia publicznego.

Podczas 45 – letniego okresu pracy naukowej i zawodowej Prof. dr hab. Mirosława Kleczkowskiego dorobek naukowy liczy około 900 publikacji, z których część to oryginalne prace twórcze oraz publikowane w materiałach prestiżowych, międzynarodowych kongresów specjalistycznych. Profesor M. Kleczkowski jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie zawodowo-naukowej wchodzącej w zakres bujatryki oraz diagnostyki laboratoryjnej. Bardzo nowoczesny kierunek Jego prac stanowi ocena stanu prooksydacyjno-antyoksydacyjnego u bydła w odniesieniu do przemian w gospodarce mineralnej przy różnych stanach patologicznych. Ponadto godne podkreślenia są prace Pana Profesora nad tzw. różnicą kationowo-anionową, stanowiącą ważny element zapobiegania chorobom okresu okołoporodowego u krów o wysokiej wydajności mlecznej. To, że województwo podlaskie charakteryzuje się obecnie niezwykle wysoką produkcją mleczną jest zasługą także Profesora Kleczkowskiego.

Prof. dr hab. M. Kleczkowski był recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych, dorobku naukowego na tytuł profesora, doniesień krajowych i zagranicznych oraz monografii. Był promotorem sześciu prac doktorskich, w tym dwóch zagranicznych. Był kierownikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z zakresu nauk klinicznych przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Na uwagę  zasługuje merytoryczna i organizacyjna pomoc 16 lekarzom weterynarii z byłego województwa łomżyńskiego, którzy korzystali                       z laboratoriów ZHW w Łomży podczas wykonywania badań naukowych do swych  prac doktorskich. Imponujący jest udział Prof. Kleczkowskiego w upowszechnianiu wiedzy weterynaryjnej przez opracowywanie aktualnych zagadnień związanych z zaburzeniami metabolizmu u bydła, przydatnych w terenowej praktyce lekarsko-weterynaryjnej oraz czynny udział w krajowych konferencjach i kursach dla praktykujących lekarzy weterynarii. Bardzo dobra współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego w Szepietowie stanowiła doskonałą platformę do wymienionych inicjatyw. Pan Profesor jest autorem raportów o stanie weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, na podstawie których opracował program organizacji diagnostyki laboratoryjnej dla Głównego Lekarza Weterynarii, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Prof. dr hab. M. Kleczkowski był organizatorem Zakłady Higieny Weterynaryjnej                     w Łomży, pierwszej w regionie placówki naukowo badawczej.  Był bardzo aktywny w pracach na rzecz zawodu lekarsko-weterynaryjnego. Był organizatorem ponad 500 konferencji i szkoleń  dla lekarzy weterynarii, czynnym członkiem Północno-Wschodniej i Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz wielu rad  i towarzystw naukowych. Pan Profesor pełnił, bądź nadal pełni, następujące funkcje:

 • członek Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego,
 • członek Rady Naukowej Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska     przy SGGW,
 • członek Rady Muzealnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu im. ks. K. Kluka,
 • członek Rady Naukowej Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Łomży,
 • członek Rady Naukowo-Społecznej do spraw Ochrony Środowiska Naturalnego w regionie Łomżyńskim,
 • członek Rady Muzeum Północno-Wschodniego Mazowsza w Łomży,
 • członek Kapituły Medalu za działania na rzecz ochrony przyrody im. Wiktora Godlewskiego
 • przewodniczący Oddziału Łomżyńskiego a następnie Łomżyńsko-Ostrołęckiego PTNW,
 • wiceprezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im Wagów w Łomży,
 • członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie,
 • przewodniczący Komisji Lekarzy Weterynarii Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,
 • członkostwo w Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowe Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,
 • członek Okręgowej Północno-Wschodniej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku,
 • członkostwo w Radzie Programowej Życia Weterynaryjnego,
 • członkostwo w Radzie Programowej i Wydawniczej Studiów Łomżyńskich wydawanych przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe,
 • członkostwo w Radzie Programowej Magazynu Weterynaryjnego,
 • redakcja suplementu-Bydło wydawanego przy Magazynie Weterynaryjnym,
 • członkostwo zespołu Głównego Lekarza Weterynarii do spraw reformy Laboratoriów weterynaryjnych w Polsce,
 • twórca Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Łomży. Była to pierwsza w regionie placówka o charakterze naukowo-badawczym, funkcjonującą na zasadach zakładu badawczo-rozwojowego, współpraca z redakcją Biuletynu Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Białymstoku,
 • członkostwo w American Association of Bovine Practitioners,
 • wiceprezes oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego.