Zdanowicz Zygmunt

Zdanowicz Zygmunt – nauczyciel, pedagog, działacz społeczny, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Urodzony 25 czerwca 1937 r. w Łomży. Magister matematyki. Był nauczycielem tego przedmiotu we wszystkich typach szkół w Łomży. Od 2004 r. – emeryt. Jedna z najbardziej zasłużonych współczesnych postaci dla Łomży, Ziemi Łomżyńskiej, regionu podlaskiego, ale również kraju.  Swoją aktywność zawodową rozpoczynał  w połowie lat 50. ubiegłego stulecia, jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Piątnicy. W późniejszym okresie przez 5 lat był jej kierownikiem. Od początku pracy zawodowej zdobył sympatię uczniów i przychylność rodziców. Prowadził działalność folklorystyczną oraz świetlicę dla dorosłych w Marianowie i Piątnicy. W 33. roku pracy zawodowej (9-letni staż jako pracownik pedagogiczny nadzoru – zastępca inspektora szkolnego w Łomży i szef Wojewódzkiej Inspekcji Szkolnej przy Kuratorium Oświaty w Łomży) 28 sierpnia 1978 r. objął funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bernatowicza w Łomży, w tym Liceum Ogólnokształcącego – najstarszej łomżyńskiej szkoły średniej z blisko 380-letnimi tradycjami. Główną dewizą nowego dyrektora było, by w codziennej pracy organizacyjnej i edukacyjno-wychowawczej nawiązywać do tradycji szkoły oraz patriotycznych postaw wielkich wychowanków i nauczycieli. Stawiał na samorządność uczniów i nauczycieli. Już w 1978 r. podjął dalszą modernizację budynku i rozbudowę sali gimnastycznej o szatnie i zaplecze higieniczno-sanitarne, a także dokończenie budowy i uruchomienie pierwszego w mieście basenu, który służył również nauce pływania klasom II i III wszystkich szkół podstawowych. Program kształcenia został skonstruowany tak, by uczniowie mieli szansę autentycznego rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań. Postawił na rozwój ruchu olimpijskiego. Bardzo szybko uczniowie „Kościuszki” z Łomży zaczęli być laureatami kilku ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Wprowadził szkołę do grona Szkół Stowarzyszonych w UNESCO oraz elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych w Polsce, wchodząc w skład grona założycieli tego Stowarzyszenia. Samokształcenie w ramach Rady Pedagogicznej oraz wprowadzenie w życie kilku programów innowacyjnych, w tym pierwszych klas autorskich w regionie, pobudziło nauczycieli do twórczości, a w uczniach wyzwoliło chęć współdziałania. W tym czasie uczniowie liceum zorganizowali pierwszy w mieście Tydzień Kultury Uczniowskiej. Rozpoczął pracę Klub Wysokogórski, obozy sportowe nauki jazdy na nartach, obozy naukowe z wielu przedmiotów dla uczniów liceów z Polski, biwaki integracyjne, cała sfera działań charytatywnych, szkolny klub UNESCO, młodzieżowe koła TPZŁ, klub szachowy, klub brydżowy i wiele, wiele innych. Dzięki wysokiemu poziomowi samorządu szkolnego, szkoła stanowiła bazę do odbycia dwóch konferencji ogólnopolskich dla przedstawicieli samorządów uczniowskich.  Ponadto była organizatorem dwóch ogólnopolskich konferencji na temat  „Twórczość uczniowska” we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przygotował trzy ogólnopolskie konferencje dla dyrektorów szkół twórczych z Polski. Do dzisiaj organizowane są zjazdy humanistów i nauczycieli innych specjalności. W 1999 roku powołał do życia gimnazjum ponadregionalne, które stanowiło doskonałą bazę dla uczniów zdolnych z naszego regionu. Potwierdziły to bardzo wysokie wyniki nauczania i czołowe lokaty w konkursach przedmiotowych. W ciągu 26 lat kierowania placówką przez Zygmunta Zdanowicza szkoła zmieniła się nie do poznania, także wizualnie. Dzięki umiejętnościom pozyskiwania środków zewnętrznych oraz ogromnemu wkładowi pracy i środków rodziców, rozbudowane zostały pomieszczenia lekcyjne, przebudowano strych na pomieszczenia dla gimnazjum, odnowiono i unowocześniono wszystkie sanitariaty, korytarze, pomieszczenie dla biblioteki i pokój nauczycielski. Wszystkie pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, m. in. komputerowy. Kilkanaście ostatnich lat pracy dyrektora Zdanowicza oraz wysoki poziom kadry pedagogicznej doprowadziło do 100-procentowej zdawalności matur, przy zachowaniu wysokiego poziomu nauczania oraz 98-procentowej zdawalności absolwentów na wybrane kierunki studiów w pierwszym terminie (rok 2004 był ostatnim systemu czteroletniego LO). W rankingu „Perspektyw” szkoła nigdy nie zeszła poniżej 38. miejsca w kraju i nie wypadła z pierwszej trójki najlepszych liceów ogólnokształcących w woj. podlaskim. Członek zespołu redakcyjnego, współautor książki pt. „380 lat szkoły średniej ogólnokształcącej w Łomży 1614-1994)” pod redakcją Anieli Malanowskiej. 31 sierpnia 2004 r. Zygmunt Zdanowicz przeszedł na emeryturę. Rada Pedagogiczna nadała mu symboliczny tytuł Honorowego Dyrektora Szkoły. Założył przy LO Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej „Omnibus” i był jej pierwszym prezesem. Pomagał w ten sposób szczególnie uzdolnionej młodzieży, której nie stać na indywidualny rozwój i kształcenie. Od wielu lat Zygmunt Zdanowicz jest uznanym działaczem społecznym. Od ponad 40 lat jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Na  XXIII Zjeździe Delegatów, w dniu 22 czerwca 1998 r.  został jednogłośnie wybrany na prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Funkcję tę pełni do dziś, już siódmą kadencję, za każdym razem wybierany niemal jednogłośnie. Od momentu, gdy został prezesem, obserwuje się zdecydowane ożywienie pracy Towarzystwa, skupiającego członków w 14 oddziałach i kołach na terenie całego kraju oraz za granicą (m.in. Kanada, Australia, Wielka Brytania), także dzięki umiejętności skupienia koło siebie aktywnych „niespokojnych” współpracowników. Swoją pracę na urzędzie prezesa Z. Zdanowicz rozpoczął od poszukiwania pieniędzy na spłacenie zadłużenia i bieżącą pracę organizacji. Dziś TPZŁ cieszy się bardzo dobrą kondycją organizacyjną i dobrą finansową. Bardzo aktywnie uczestniczy w dorocznych akcjach ratowania zabytków na najstarszej w woj. podlaskim nekropolii (najstarszej w kraju po warszawskich Powązkach), uczestniczy  w radach i gremiach konsultacyjnych (m. in. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi). Zainicjował  m. in. powstanie już blisko 80-osobowej Rady Profesorskiej Ziemi Łomżyńskiej, do składu której, wspólnie z Prezydentem Łomży zaprosił wszystkich profesorów pochodzących z Ziemi Łomżyńskiej.  Otwiera to szansę na konsultację najważniejszych dla regionu decyzji i opracowań m.in. w sferze kultury, ochrony zabytków, dokumentowania przeszłości. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej stało się profesjonalną oficyną wydawniczą. Co dwa lata ukazują się nowe roczniki „Ziemia Łomżyńska”. W tym okresie wydano 33  książki o przeszłości regionu. Ukazują się także systematycznie „Wiadomości Łomżyńskie” – pismo adresowane do łomżyniaków w kraju i za granicą, a poprzednio „Komunikaty ZG” – w sumie 78 kwartalników. Zygmunt Zdanowicz jest w nich aktywnym autorem. Prowadzone są zbiory dokumentów i fotografii w ramach konkursu „W mieście, co było mi rajem”, „Kufer wspomnień” i „Żyli wśród nas”. Dobre efekty przynosi także konkurs na najlepsze prace magisterskie, dyplomowe i inne o tematyce łomżyńskiej, a ostatnio konkurs fotograficzny „Załomżenie”. Od dziecka należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W 1956 roku objął funkcję namiestnika zuchowego w Komendzie Hufca w Łomży, w pierwszym składzie odradzającego się harcerstwa skautingowego. Posiada stopień harcmistrza i nadal jest czynnym instruktorem harcerskim. Od 18 lat pracuje w Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Hufca w Łomży. Był członkiem komendy Drużyny Harcerzy-Weteranów Ziemi Łomżyńskiej im. Leona Kaliwody w czasie jej istnienia. Wieloletnia aktywność Zygmunta Zdanowicza na rzecz regionu została uhonorowana dotychczas m. in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, nagrodami Ministra Edukacji, nagrodami Kuratora Oświaty i Wychowania, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wielokrotnie nagrodami Prezydenta Łomży, Nagrodą Starosty Łomżyńskiego, srebrną odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”, odznaką „Za zasługi dla Województwa Łomżyńskiego”, Honorową Odznaką Sybiraka, honorową odznaką „Za Zasługi w Sporcie” oraz wieloma innymi odznakami  i odznaczeniami. Żonaty z Janiną Andrychowską, dwoje dzieci: Krzysztof i Małgorzata.