Gnatowski Michał

Gnatowski Michał – profesor nauk humanistycznych, historyk. Urodzony w 1934 r. Specjalizuje się w historii najnowszej. Był rektorem Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 1988 pełnił funkcję prezesa zarządu Łomżyńskiego Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika KC PZPR Z Pola Walki, w którym publikowano artykuły na temat historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969, 1975, 1988). Ważniejsze publikacje: Kształtowanie się władzy ludowej na Białostocczyźnie w latach 1944–1947, 1965; Za wspólną sprawę: z dziejów partyzantki radzieckiej w okręgu białostockim, 1970; W białostockich lasach: wspomnienia uczestników polskiego i radzieckiego ruchu oporu w okręgu białostockim 1941–1944, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1975; Białostocczyzna w latach wojny i okupacji hitlerowskiej: zarys dziejów politycznych regionu, 1979; Puszcza Białowieska była ich domem: zarys dziejów partyzanckiej Brygady „W imię Ojczyzny”, 1979; Wieś białostocka oskarża: ze studiów nad pacyfikacją wsi na białostocczyźnie w latach wojny i okupacji hitlerowskiej (wraz z Józefem Kowalczykiem i Waldemarem Monkiewiczem) , 1981; Białostockie Zgrupowanie Partyzanckie, 1994; W radzieckich okowach: studium o agresji 17 września 1939 r. i radzieckiej polityce w regionie łomżyńskim w latach 1939–1941, 1997; Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi: fakty, oceny, dokumenty, 2001; „Sąsiedzi” w sowieckim raju: rejon jedwabieński pod radziecką władzą 1939–1941, 2002; Polacy, Sowieci, Żydzi w regionie łomżyńskim w latach 1939–1941. T. 1, Studia, 2005; Mity, fikcje i przemilczenia „Białostockiej Prawdy”: zarys monograficzny konspiracyjnego pisma radzieckiego podziemia obwodu białostockiego (1943–1944), 2006.