Poteraj Józef

Józef Poteraj (1934-2017). Długoletni nauczyciel języka polskiego w Liceum Medycznym w Łomży i Wyższym Seminarium Duchownym. Urodził się 12 stycznia 1934 roku we wsi Trzaski, w gm. Troszyn. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Ostrołęce, a studia polonistyczne w KUL w Lublinie. Był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Narodowego na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Więziony w latach 1952-1956. Do końca życia brał udział w pracach organizacji czczących pamięć poległych w czasie II wojny światowej i prześladowanych przez władze komunistyczne. Zmarł 16 lutego 2017 roku w wieku 83 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.