Tomaszewski Jerzy Bogdan

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Tomaszewski Jerzy Bogdan

Jerzy Bogdan Tomaszewski (1928-2017). Lekarz transfuzjolog, diagnosta laboratoryjny. Urodził się 17 sierpnia 1928 roku w Łomży. Działał w ZHP, był kwatermistrzem Hufca Łomża. Organizował spotkania i obozy harcerskie. Ukończył łomżyńskie liceum. Studiował na Akademii Medycznej w Warszawie. Dobry wybór zawodu potwierdziły osiągnięcia naukowe: doktorat nauk medycznych, habilitacja, docentura, prace naukowe i praca w zakładach naukowych: asystent w Zakładzie Krwiodawstwa Instytutu Hematologii, bakteriolog i epidemiolog w Wojskowym Laboratorium Sanitarno-Higienicznym, adiunkt, a następnie kierownik Zakładu Transfuzjologii i Transplantologii II Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiej Akademii Medycznej, członek krajowego zespołu specjalistów w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, członek Rady Naukowej Instytutu Hematologii. Od 1990 roku – założyciel i wieloletni kierownik Przychodni i Laboratorium „Nadzieja”. Osiągnięcia naukowe i zawodowe nie przeszkodziły Jerzemu w zainteresowaniu miastem rodzinnym Łomżą. Był aktywnym członkiem Oddziału Warszawskiego TPZŁ. Uczestniczył w zjazdach i spotkaniach Łomżyniaków. Zmarł 21 stycznia 2017 roku w wieku 88 lat. Prochy jego spoczęły w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.